Általános szerződési feltételek 

Érvényes: 2020. június 27-től

 

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy az általunk forgalmazott termék nem minősül orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek és munkavédelmi eszköznek, nem nyújt teljeskörű védettséget fertőzések, megbetegedések ellen.

 

Kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF).

 

A vásárlással egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A Megrendelő által a vásárlás során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. A weboldal működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint vevőszolgálatunkon (Tel: 06 20 385 6573, e-mail: hello(kukac)maszkfutar.hu) tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne vásároljon a weboldalról.

 

Irányadó jog

 

A Weboldal általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,

• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);

• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;

rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Szerződő Felek

 

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

 

A Szolgáltató:

 

Cégnév: ETALON TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: ETALON TOOLS Kft.

Székhely: 4262 Nyíracsád, Nyíl u. 19.

Képviselője: Bálega Egon és Gugg Zsolt ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-026604

Nyilvántartó Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar, angol, német

Adószám: 25100750-2-09

Közösségi adószám: HU25100750

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Nyrt.

Pénzforgalmi számla száma: 10300002-10653290-49020054

Telefonszám: +36 20 385 65 73

E-mail: hello(kukac)maszkfutar.hu

Weboldal: www.maszkfutar.hu

a továbbiakban, mint Szolgáltató

 

A Megrendelő:

 

Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, aki a Weboldal-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Weboldal internetes felületén keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban: Megrendelő.

 

A Fuvarozó/Szállítmányozó:

A Szolgáltató az áru fuvarozását fuvarozó, illetve szállítmányozó szolgáltató igénybevételével végzi. A fuvardíjat, illetve szállítmányozási költségeket közvetített szolgáltatásként, a fuvarozó, illetve szállítmányozó mindenkor hatályos díjszabása szerint számítja fel.

 

A fuvardíj pontos összegéről a megrendelést megelőzően a Szolgáltató honlapján tájékoztatja a Megrendelőt.

 

Fuvarozó/Szállítmányozó:

 

DPD Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, adószám: 13034283241, Cgj: 01 09 888141 (Továbbiakban: Futárszolgálat )

 

A Fuvarozó/Szállítmányozó áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják.

 

Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

• részletesen szabályozza a Weboldal termékei és azok vásárlásával kapcsolatos feltételeket;

• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;

• és egyéb, a Weboldal-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

Az ÁSZF nyelve

 

A szerződés nyelve: magyar, angol, német (eltérés esetén felek a magyar nyelvű szerződést tekintik irányadónak)

 

Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

 

Az ÁSZF kiterjed:

 

minden olyan „elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a weboldalon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá

• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.

• továbbá a Weboldal működésének minden lényeges paraméterére;

Jelen szerződés teljesítésének helye – függetlenül a Megrendelő honosságától és a fuvarozás, szállítmányozás helyétől – a Szolgáltató székhelye.

 

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a weboldalon nyilvánosságra hozatalától, a visszavonásig hatályos.

 

Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

 

Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a megrendeléskor megismerte, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

A Weboldal-szolgáltatás igénybevétele

 

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Weboldal-szolgáltatást.

 

A szolgáltatás igénybevétele

 

A megrendelések leadása a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.maszkfutar.hu weboldalon.

 

A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a fuvardíjat, szállítmányozás költségét.

Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

 

A honlapon feltüntetett termékek csak a Szolgáltató által megjelölt célra használhatóak.

 

A forgalmazott termék nem minősül orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek és munkavédelmi eszköznek, nem nyújt teljeskörű védettséget fertőzések, megbetegedések ellen.

 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a termék eltérő célú használatából fakadó valamennyi kárért.

 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el! Az ellenszolgáltatás átutalással történő teljesítése csak a számla megküldése után, a számla sorszámának megjelölésével lehetséges.

 

A szerződés létrejötte

 

Általános jellemzők:

 

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz, jelen ÁSZF magatartási kódexnek nem minősül, Szolgáltató abban nem vesz részt.

 

Megrendelés, vásárlás folyamata:

 

A megrendelés az internetes felületen a kiválasztott termék „Kosárba” történő helyezésével kezdődik. A „Kosár” tartalmát a Megrendelő módosíthatja, illetve törölhet. A Termék „kosárba” történő elhelyezése önmagában nem jár fizetési kötelezettséggel.

 

A Megrendelő adatainak kitöltését követően a megrendelés a Szolgáltató internetes felületén megjelenik, ahol a Megrendelő ellenőrizgeti adatainak és a megrendelt terméknek, a termák árának és mennyiségének ellenőrzésére. Amennyiben Megrendelő a „megrendelés módosítása” gombra kattint, a megrendelési folyamat megszakad. A megrendelés módosítása nem jár fizetési kötelezettséggel.

 

Az áruk bruttó összeggel, valamint az Áfa tartalom megjelölésével kerültek feltüntetésre.

 

A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb („Megrendelem”) aktiválásával történik. A szerződés akkor jön létre, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelésről. A visszaigazoló e-mail írásbeli szerződésnek minősül. A visszaigazoló e-mailellel egyező tartalmú, papír alapú írásbeli szerződést Szolgáltató a megrendelt termékkel egyidejűleg megküldi Megrendelőnek.

 

Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy a szerződést létre nem jöttnek kell tekinteni.

 

Megrendelés módosítása, törlése:

 

A Megrendelést leadását követően a Szolgáltató díjmenetesen lehetőséget biztosít a rendelés módosítására. A megrendelést a hello(kukac)maszkfutar.hu -ra küldött nyilatkozattal módosíthatja Megrendelő.

 

A Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

Fizetési feltételek:

 

Megrendelő a vásárolt áru ellenértékét a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben (utánvét), a Futárszolgálat partnere által biztosított fizetési lehetőségek egyikén, vagy online bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el! Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse egyéni mérlegelés alapján.

 

Sikertelen kézbesítés esetén:

 

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

A Megrendelő jogai, kötelezettségei

 

Az elállás joga

 

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 napon belül – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (Etalon Tools Kft., 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 23.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett teljes vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

 

Megrendelő az elállási jogát a mellékelt nyialtkozat-minta útján, vagy az erre vonatkozó egyértemű nyilatkozatával gyakorolhatja.

 

Szolgáltató azon írásbeli elállási  nyilatkozatokat fogadja, amely alapján, Megrendelő személye és megrendelés egyértelműen beazonosítható. Javasoljuk a jelen ÁSZF mellékleteként csatolt minta alkalmazását.

 

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Szolgáltatónak kell viselnie, azonban ha a Megrendelő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, az ebből adódó többletköltségeket a Szolgáltató nem köteles megtéríteni. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltató nem vesz át.

 

A Megrendelő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére.

 

A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.

 

A Szolgáltató esetleges kára

 

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

 

Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

 

Jótállás, szavatosság

 

Kellékszavatosság

 

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Megrendelő elsődlegesen– választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Szolgáltató nem vállalta a kijavítását vagy kicserélést, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet Megrendelő, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Megrendelő (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

 

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Szolgáltató által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

A termék hibája esetén Megrendelő– választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége

 

alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

 

vagy

 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

 

nem volt felismerhető vagy

 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

8.3. A termékre a Szolgáltató jótállást nem vállal, jótállást kötelezően jogszabály nem ír elő.

 

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

 

Vásárlói panaszát Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

 

Postai úton: Etalon tools Kft. 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 23.

 

E-mail: hello(kukac)maszkfutar.hu

 

Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el, a reklamációt a bejelentést követő 30 napon belül kivizsgálja.

 

Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

 

Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

 

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

 

Nyíracsád Önkormányzat Jegyzője

 

Cím: 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

 

Telefon: 52/206-001

 

Email: onkormanyzat@nyiracsad.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

 

4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

 

Tel: 06-42-504-397, 06-42-500-694

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfő- Csütörtök: 8.00-16.30-ig

 

Pénteken: 8.00-14.00-ig

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Cím: Nyíregyháza, Széchenyi u. 2, 4400

 

Telefonszám: (06 42) 420 180

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

 

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés

 

Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

 

Adatvédelem, adatbiztonság

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

 

A Szolgáltató a megrendelés során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.maszkfutar.hu weboldalon érhetők el.

 

Kérjük, hogy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el!

 

Megrendelő a Megrendelem gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

Személyes adatok módosítása:

 

Megadott személyes adatait a Megrendelő, a Szolgáltatótól kérheti a módosítást vagy a végleges törlést e-mailben vagy telefonon.

 

Az ÁSZF módosítása

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF -et részben vagy egészében bármikor módosítsa.

 

A szerződésre a megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó.

 

A mindenkor hatályos ÁSZF-en kívül a Szolgáltató honlapján közzéteszi valamennyi hatályon kívül helyezett ÁSZF-et is.

 

A Szolgáltató

 

Záró rendelkezések

 

A szerződés megszűnése

 

Megrendelő bármikor kérheti regisztrációja törlését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Weboldal-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek, tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

 

Záró rendelkezések

 

Felek jelen szerződés teljesítésére kikötik a magyar jog szerinti illetékességi és hatásköri szabályok szerinti rendes bíróság illetékességét és hatáskörét.

 

Felek jogügyletére kizárólagosan a hatályos magyar jog szabályait kötik ki.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

 

Nyíracsád, 2020. április 08.

 

Elállási nyilatkozat minta

 

(szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki majd juttassa vissza)

 

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám):

 

Cégnév: ETALON TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4262 Nyíracsád, Nyíl u. 19.

hello@maszkfutar.hu

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől: Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

 Dátum:


 

Hírlevél

Mi igéjük, csak jó dolgokat küldünk el

KÖVESS MINKET